rezerwacja@jetsetclinic.pl

Regulamin kart prezentowych

& 1 Postanowienia ogólne
Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Karty Prezentowej oraz zasady otrzymywania i korzystania z
Kart Prezentowych.
Karta Prezentowa jest dokumentem wystawianym przez JETSET CLINIC

& 2 Przedmiot oferty
Karta Prezentowa jest dokumentem umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez JETSET CLINIC w
ramach jej działalności.
Karta Prezentowa jest wydawana w formie bonu towarowego w wersji papierowej.
Zakupu karty prezentowej można dokonać osobiście, w placówce JETSET CLINIC, przelewem lub drogą
telefoniczną, podając numer karty kredytowej i jej ważność.
Z jednej Karty prezentowej może skorzystać tylko jedna osoba.
Usługi zakupione przy użyciu Karty prezentowej realizowane są w JETSET CLINIC
Karta prezentowa wystawiana jest na:
a) wybraną przez nabywcę konkretną usługę lub pakiet usług,
b) konkretną kwotę, stanowiącą równowartość dokonanej wpłaty na zakup Karty prezentowej

 

& 3 Termin i miejsce realizacji Karty prezentowej
Karta prezentowa wystawiona na konkretną kwotę może być zrealizowana na dowolną usługę lub produkt
znajdujący się w ofercie JETSET CLINIC
Karta prezentowa wystawiona na konkretną kwotę może być zrealizowana na więcej niż jeden zabieg/usługę w
JETSET CLINIC, jeśli suma zabiegów nie przekroczy wartości zakupionej Karty.
Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość Karty prezentowej, Klient ma obowiązek pokryć
powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem JETSET CLINIC obowiązującym w dniu
realizacji Karty.
Karta prezentowa wystawiona na konkretną usługę lub pakiet usług nie może być zrealizowana na inny zabieg
niż wskazany na Karcie.
Karta Prezentowa jest ważna przez (dwanaście) miesięcy liczonych od daty jej wystawienia chyba że na Karcie
wskazano inny termin – wówczas terminem obowiązującym jest termin wskazany na karcie.
Po upływie w/w terminu, Karta prezentowa traci ważność a Klient traci wynikające z niej uprawnienia

 

& 4 Uczestnicy promocji
Z Karty prezentowej mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą zrealizować Kartę
prezentową pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na wykonanie przez nie wybranego zabiegu przez
opiekuna ustawowego w formie pisemnej

 

& 5 Zasady realizacji Karty prezentowej
Warunkiem skorzystania z Karty prezentowej jest podanie numeru karty, znajdującego się na jej odwrocie,
podczas zapisywania się na wizytę w JETSET CLINIC.
Warunkiem realizacji Karty prezentowej jest jej okazanie w placówce JETSET CLINIC przed przystąpieniem do
korzystania z usług opłacanych za pomocą Karty.
Posiadaczowi Karty prezentowej nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości kwoty pozostałej na
karcie w formie ekwiwalentu pieniężnego.
W przypadku niewykorzystania Karty prezentowej przez Klienta lub chęci skorzystania z niego po upływie
terminu jej ważności, Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania w/w, nie może on też rościć
sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Kartę prezentową.

Zadzwoń do nas

+48 22 468 08 08

Umów się na wizytę

rezerwacja@jetsetclinic.pl

UMÓW KONSULTACJĘ LUB WIZYTĘ

Wypełnij formularz, a my szybko oddzwonimy do Ciebie!

Możesz też zadzwonić +48 22 468 08 08 lub napisać do nas rezerwacja@jetsetclinic.pl