Logo
Zadzwoń do nas

+48 22 468 08 08

Umów się na wizytę

rezerwacja@jetsetclinic.pl

Zadzwoń do nas

+48 22 468 08 08

Umów się na wizytę

rezerwacja@jetsetclinic.pl

Polityka Ochrony Prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WELLNESS FOR LIFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Długiej 53 C zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528796 (dalej: Administrator).
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem:
  a) formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: jetsetclinic.pl
  b) poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby Administratora tj. ul. Długa 53C, 05-092 Łomianki.

II. Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

 1. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest:
  a) 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – w zakresie w jakim wynika to z wiążącej Administratora z Panem/Panią umowy (świadczenia usług kosmetycznych oraz zarządzania ich udzielaniem i umawianiem), a w szerszym zakresie jedynie na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
  b) 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie w jakim wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną wiadomości od Administratora, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletter).
 2. Pani/Pana dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających tę zgodę, a w przypadku niezbędności tych danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane nie dłużej niż do upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy, chyba że obowiązek przechowywania Pani/Pana danych przez Administratora przez dłuższy okres wynika wprost z właściwych przepisów prawa. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana, bez żadnych negatywnych konsekwencji, w sposób równie łatwy jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Pani/Pana danych przed cofnięciem zgody przez Administratora.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożliwością zawarcia umowy lub wykonaniem niektórych jej postanowień.

III. Udostępnianie danych osobowych przez Administratora:

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Administratora:
  a) podmiotom, organom (tj. m.in. organy ścigania, sądy) wobec których Administrator jest zobowiązany do ich udostępnienia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  b) innym wskazanym przez Panią/Pana podmiotom, celem realizacji zleconych czynności oraz wskazanym przez Administratora, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody na ich udostępnienie;
  c) podmiotom, z którymi współpracuje (odbiorcy) oraz podmiotom z nimi powiązanymi w zakresie usług serwisowych, transportowych, usług internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych.
 2. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych, chyba, że za Pani/Pana dobrowolną zgodą wyrażoną na piśmie.

IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

  1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   a) prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii tych danych;
   b) prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych, które są nieprawidłowe, jak również o uzupełnienie tych danych, które okażą się niekompletne,
   c) prawo żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych;
   d) prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych;
   e) prawo do przeniesienia Pani/Pana danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora tych danych oraz do przesłania ich innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jak również do żądania od Administratora przesłania Pani/Pana danych bezpośrednio innemu administratorowi);
   f) prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – przeciwko przetwarzaniu danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora;
   g) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  2. Przysługujące Pani/Panu prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) może Pan/Pani zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń bezpośrednio do Administratora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie I niniejszej Polityki.


V. Profilowanie

 1. Zapewniamy, że podane dane osobowe nie będą przekazywane w związku z obsługą zgłoszenia / zapytania poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.
 2. Dane osobowe nie będą profilowane.


VI. Postanowienia końcowe.

 1. Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszych postanowień polityki prywatności.
 2. Administrator zobowiązuje się do umieszczania aktualnej Polityki prywatności na stronie jetsetspabeauty.pl.
UMÓW KONSULTACJĘ LUB WIZYTĘ

Wypełnij formularz, a my szybko oddzwonimy do Ciebie!

Możesz też zadzwonić +48 22 468 08 08 lub napisać do nas rezerwacja@jetsetclinic.pl